Slide1

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Spolku

Baffin Mountain Academy z.s.

se sídlem Novoveská 353/26, 783 13 Štěpánov

IČO: 01959352

vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod číslem L 11078

Spolek Baffin Mountain Academy z.s. (dále jen „BMA“) pořádá outdoorové akce a kurzy a prezentuje je pomocí online internetového katalogu na internetové adrese www.baffin.cz

 1. Na internetové adrese baffin.cz jsou vypsány outodoorové akce či kurzy BMA, tyto akce/kurzy jsou pro členy BMA.

 2. Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.

 3. Hlavním cílem BMA je rozvoj bezpečného pohybu v horách (viz. stanovy BMA naleznete zde). Případný zisk je použit na rozvoj spolku, nakoupení vybavení pro outdoorové aktivity a dalších prostředků pro zkvalitnění služeb.

 4. Ceny akcí a kurzů jsou konečné, u každé akce či kurzu je uvedeno, co je zahrnuto v ceně, popř. co není zahrnuto v ceně. Nejsme plátci DPH.

 5. Platba je možná provádět na účet spolku 2900437338/2010 (Fio banka) nebo též na dobírku. V případě platby přes účet Vám zašleme potvrzovací email s fakturou. V případě platby na dobírku vám zašleme fakturu spolu s objednaným zbožím.

 6. Vznik smluvního vztahu mezi BMA a účastníkem: BMA zprostředkovává služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v popisu akce či kurzu na internetové adrese. Vedoucí akce či kurz má právo na změnu programu v závislosti na počasí a jiných objektivních podmínkách tak, aby byla zachována bezpečnost účastníků.

 7. Zánik smluvního vztahu mezi BMA a účastníkem, účastník může odstoupit od rezervace akce či kurz bez udání důvodu. V tomto případě je účastník povinen zaplatit stornopoplatek z důvodu vzniklých nákladů. Účastník je povinen oznámit tento stav neprodleně emailem, nebo telefonicky.

 8. Storno podmínky:

           Při stornování akce/kurzu do 30 dnů před konáním 30% z ceny.
           Při stornování akce/kurzu do 20 dnů před konáním 50% z ceny.
           Při stornování akce/kurzu do 15 dnů před konáním 70% z ceny.
           Při stornování akce/kurzu do 7 dnů (nebo přeruší-li akci či kurz) před konáním akce 100% z ceny

 1. Rezervace místa na akci či kurz je platná až po uhrazení částky.

 2. Účastník je povinen obstarat si odpovídající vybavení, je možno si toto vybavení zapůjčit po předchozí domluvě.

 3. Zrušení akce či kurz, v důsledku přírodních podmínek jakou je počasí, laviny, zemětřesení a další může BMA z důvodu bezpečnosti klientů akci či kurz zrušit. Pokud se tak stane, mohou nastat následující situace – přesun akce či kurzu do jiné oblasti, přesun termínu akce či kurzu, nebo vrácení peněz. O všech možnostech výhradně rozhoduje BMA. Informace o zrušení či přesunu akce či kurzu podá BMA v závislosti na podmínkách v dané lokalitě. BMA též nenese zodpovědnost za případné nepředvídatelné okolnosti na akci či kurzu jako jsou přírodní katastrofy, dopravní situace, politická situace v zemi atd. Výlohy a škody vzniklé z těchto případů nemůžeme účastníkům uhradit. Tyto náklady si hradí účastník sám ze svého pojištění.

 4. Reklamace - účastník může být nespokojen s průběhem akce či kurzu, může se domáhat náhrady nejpozději 30 dnů po skončení akce. Vadu služby zjištěnou po v průběhu akce či kurzu musí účastník neprodleně oznámit vedoucímu akce či kurzu. Vedoucí akce či kurzu sepíše s účastníkem reklamaci, nejpozději do 30 dnů bude tato reklamace vyřízena.

 5. Pojištění – účastník si pojištění hradí sám (doporučujeme Alpenvereinu nebo Generali Sportovec), BMA nezajištuje pojištění léčebných výloh v zahraničí.

 6. Účastník se zúčastňuje akce či kurzu na vlastní zodpovědnost. Účastník bere na vědomí, že se pohybuje v rizikových oblastech (vysokohorské prostředí, lavinové a skalnaté terény) kde hrozí reálné nebezpečí úrazu. Vedoucí (certifikovaný vůdce, průvodce, instruktor) akce či kurzu nenese zodpovědnost za zranění či smrt v průběhu akce či kurzu, vedoucí působí jako jen jako výukový a organizační vedoucí skupiny.

 7. Vedoucí skupiny má právo vyloučit účastníka bez náhrady ze závažných důvodů jako jsou nedostatečné vybavení, špatná kondice, je pod vlivem alkoholu nebo drog, jeho fyzický nebo psychický stav neodpovídá programu akce či kurzu či hrubě neuposlechne pokynů vedoucího. Vaše bezpečnost je na prvním místě!

V případě nutnosti může BMA tyto podmínky aktualizovat a zveřejnit na stránkách www.baffin.cz tyto podmínky vám budou zaslány v příloze při rezervaci akce či kurz.

Smluvní strany prohlašují, že si před rezervací přečetli tento dokument a souhlasí s ním v celém jeho znění bez výhrady.

Kontaktní údaje:

Bc. Pavel David

Mail.: Baffin@baffin.cz

Mob.: +420 774 891 810

Aktualizace 3.12.2014